Informace pro rodiče žáků 9. třídy


Od 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníku povolena přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Naše škola nabízí 2 čtyřhodinové bloky v úterý a ve čtvrtek, vždy po 2 vyučovacích hodinách matematiky a českého jazyka.

Tyto vzdělávací aktivity mohou proběhnout za následujících podmínek:

– žáci budou přihlášeni nejpozději 7. 5. 2020 do 16.00; pozdější ani dodatečné přihlášení není možné;

– skupina bude mít po celou dobu stálé složení;

– při rozhodování o přihlášení svého dítěte na vzdělávací aktivity vezme jeho zákonný zástupce v úvahu zejména příslušnost dítěte nebo osoby, se kterou žije ve společné domácnosti, k rizikovým skupinám – viz čestné prohlášení;

– bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, které je rodičům zasláno společně s těmito informacemi, nebude dítěti umožněn vstup do školy, vstup do školy není povolen ani žádným doprovázejícím osobám;

– škola bude pro vstup žáků otevřena od 7.45 do 7.55, žáci se nebudou před školou shlukovat, ani na sebe navzájem čekat, totéž platí pro vnitřní prostory školy a pro odchod žáků ze školy;

– ke skříňkám budou přistupovat jednotlivě, po odložení  věcí a přezutí si ve třídě umyjí a vydezinfikují ruce, s podrobnějšími pokyny budou seznámeni na začátku výuky, pokyny budou také vyvěšeny ve třídě a na WC;

– každý žák bude na výuku vybaven 2 rouškami – v jedné přijde do školy, druhou bude mít uloženu v sáčku, bude mít u sebe rovněž sáček k uložení použité roušky;

– roušku si může žák sundat pouze ve třídě na pokyn vyučujícího, případně při jídle ve školní jídelně; roušku po sejmutí uloží do určeného sáčku;

– žáci se budou pohybovat pouze po vymezených prostorách – třída + přístupové chodby, případně školní jídelna, je zakázáno se volně pohybovat po škole;

– nedodržování stanovených hygienických pravidel může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho vyřazení ze vzdělávacích aktivit.

 

Ve dnech, kdy budou žáci ve škole, se mohou stravovat ve školní jídelně. Až do konce školního roku bude k dispozici pouze jedno jídlo, výdej jídla bude upraven tak, aby vyhovoval požadavkům na ochranu zdraví. Naobědvat se bude možné pouze bezprostředně po ukončení výuky, později ani v jiné dny nebude přístup do jídelny umožněn. Jestliže máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, a platíte trvalým příkazem, vedoucí školní jídelny Vaše dítě ke stravování přihlásí. Pokud platíte jiným způsobem, musíte je přihlásit sami.