Školská rada


Citace ze zákona 561/2004 týkající se Školské rady:

 

Školská rada 

§ 167 

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168 

(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Školská rada pro léta 2021 – 2024

Předsedkyně Barbora Kvapilová kvapilovabarbora@gmail.com
Místopředsedkyně Jitka Krätschmerová kratschmerovaj@skolazh.cz
Členové: Svatava Bečáková becakovas@skolazh.cz
Robert Müller robert.muller@centrum.cz
Robert Šebek kebes.robert@seznam.cz
Jiří Tománek jiri.tomanek@zlatehory.com

Zápis z jednání dne 7. 11. 2022 zápis ŠR 11_2022

Zápis z jednání dne 30. 8. 2022 zápis ŠR 8_2022

Zápis z jednání dne 4. 11. 2021 zápis ŠR 11_2021

Jednací řád: Jednací řád školské rady při ZŠ Zlaté Hory

Zápis z 1. zasedání dne 25. 8. 2021 zapis_21_08_25

Harmonogram voleb členů školské rady Základní školy Zlaté Hory

 

Út 1. 6. 2021 zahájení 1. kola voleb
Pá 4. 6. 2021 14:00 ukončení 1. kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady
Pá 11. 6. 2021 zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě
Po 14. 6.2021 zahájení 2. kola voleb
Čt 17. 6. 2021  14:00 ukončení 2. kola voleb
St 23. 6. 2021 zveřejnění výsledků voleb

Průběžná zpráva po 1. kole: 10_PrubeznaZpravaPo1Kole – 2021

Volební listina pro 2. kolo: 9_VolebniListina2Kolo – 2021

Předsedkyně: Jarmila Zbožínková jarmila.vrkoslavova@tiscali.cz
Místopředseda: Jiří Tománek jiri.tomanek@zlatehory.cz
Členové: Alexandra Jobová jobovaa@skolazh.cz
Jitka Krätschmerová kratschmerovaj@skolazh.cz
Barbora Kvapilová kvapilovabarbora@gmail.com
Robert Šebek robert.sebek@zlatehory.cz

 

 

František Vrána

Noví členové školské rady

Závěrečná zpráva volební komise ke dni 18.6.2021 31.5.2021            Zahájení prvního kola voleb. 4.6.2021               Ukončení prvního kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady. Volba za zákonné zástupce nezletilých…

Zápis ze zasedání dne 25. 5. 2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 5. 2017 Přítomni: Jana Grimová, Jiří Tománek, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Program jednání: Projednání zprávy o inspekci ČŠI ve dnech 4.…

Zápis z jednání dne 30. 8. 2016

Zápis ze zasedání školské rady dne 30. 8. 2016 Přítomni: Jana Grimová, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Omluveni: Jiří Tománek, Robert Šebek Program jednání:   Projednání a schválení upraveného Školního…

Zobrazit všechny
ŠR 2021 - 2024

Školská rada pro léta 2021 – 2024

Předsedkyně Barbora Kvapilová kvapilovabarbora@gmail.com
Místopředsedkyně Jitka Krätschmerová kratschmerovaj@skolazh.cz
Členové: Svatava Bečáková becakovas@skolazh.cz
Robert Müller robert.muller@centrum.cz
Robert Šebek kebes.robert@seznam.cz
Jiří Tománek jiri.tomanek@zlatehory.com

Zápis z jednání dne 7. 11. 2022 zápis ŠR 11_2022

Zápis z jednání dne 30. 8. 2022 zápis ŠR 8_2022

Zápis z jednání dne 4. 11. 2021 zápis ŠR 11_2021

Jednací řád: Jednací řád školské rady při ZŠ Zlaté Hory

Zápis z 1. zasedání dne 25. 8. 2021 zapis_21_08_25

Harmonogram voleb členů školské rady Základní školy Zlaté Hory

 

Út 1. 6. 2021 zahájení 1. kola voleb
Pá 4. 6. 2021 14:00 ukončení 1. kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady
Pá 11. 6. 2021 zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě
Po 14. 6.2021 zahájení 2. kola voleb
Čt 17. 6. 2021  14:00 ukončení 2. kola voleb
St 23. 6. 2021 zveřejnění výsledků voleb

Průběžná zpráva po 1. kole: 10_PrubeznaZpravaPo1Kole – 2021

Volební listina pro 2. kolo: 9_VolebniListina2Kolo – 2021

ŠR 2018 - 2020
Předsedkyně: Jarmila Zbožínková jarmila.vrkoslavova@tiscali.cz
Místopředseda: Jiří Tománek jiri.tomanek@zlatehory.cz
Členové: Alexandra Jobová jobovaa@skolazh.cz
Jitka Krätschmerová kratschmerovaj@skolazh.cz
Barbora Kvapilová kvapilovabarbora@gmail.com
Robert Šebek robert.sebek@zlatehory.cz

 

 

František Vrána

ŠR 2015 - 2017
Noví členové školské rady

Závěrečná zpráva volební komise ke dni 18.6.2021 31.5.2021            Zahájení prvního kola voleb. 4.6.2021               Ukončení prvního kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady. Volba za zákonné zástupce nezletilých…

Zápis ze zasedání dne 25. 5. 2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 5. 2017 Přítomni: Jana Grimová, Jiří Tománek, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Program jednání: Projednání zprávy o inspekci ČŠI ve dnech 4.…

Zápis z jednání dne 30. 8. 2016

Zápis ze zasedání školské rady dne 30. 8. 2016 Přítomni: Jana Grimová, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Omluveni: Jiří Tománek, Robert Šebek Program jednání:   Projednání a schválení upraveného Školního…

Zobrazit všechny
ŠR 2012 - 2014
ŠR 2009 - 2011
ŠR 2006 - 2008