ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Daniela Strečková

Konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024

každé pondělí od 14:00 do 15:00 (učebna 3. A – modrý EX-pavilon, přízemí)

po předchozí domluvě kdykoliv

Kontakt

 • osobně:  učebna 3. A – modrý EX-pavilon, přízemí
 • telefonicky: 584 425 340
 • e-mail: streckovad@skolazh.cz

Kdo mě může „potřebovat“?

Jak Vám můžu pomoci?

Výchovný poradce

Mgr. Danuše Kubová

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023

pondělí a pátek | 10:00h – 10:45h

Jiný termín konzultace je možný vždy po vzájemné dohodě.

Kontakt

 • e-mail: kubovad@skolazh.cz
 • tel. číslo: 584 425 340

Zákonné vymezení

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce plní tyto hlavní úkoly:

Žákům školy výchovný poradce pomáhá v oblastech:

Informace pro zákonné zástupce

Pokud se vám zdá, že má vaše dítě jakékoliv potíže, které jsou závažnější než běžné výkyvy ve školní práci, doporučuji vám poradit se vždy nejdříve s třídním učitelem, který vás nasměruje a doporučí další postup.

Pokud chcete zvolit jiný postup, lze oslovit výchovného poradce (osobně, poslat e-mail, zatelefonovat) či vedení školy.

Zákonný zástupce nezletilého žáka/žákyně má právo obrátit se na jakoukoli pedagogicko-psychologickou poradnu, kde tým odborníků stanoví přesný charakter a závažnost žákových obtíží. Naše škola je spádová pro Pedagogicko-psychologickou poradnu v Jeseníku.

Kontakt:

PPP SPC Olomouckého kraje, pracoviště Jeseník, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník

Telefon: 584 411 829, 724 131 963

E-mail: ppp@ppp-jesenik.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Alexandra Jobová

Konzultační hodiny: dle telefonické domluvy předem – 737 847 789

 1. DIAGNOSTIKA A DEPISTÁŽ
 2. spolupráce při zápisu do 1. ročníku
 3. vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do intervenčního programu školy
 4. vyhledávání žáků se SVP a jejich zařazení do SPP péče
 5. primární diagnostika SVP u žáků 1. stupně – předpoklady pro čtení, psaní, matematiku
 6. vytyčení hlavních problémů žáka, pomoc při sestavování plánů pedagogické podpory
 1. KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A INTERVENČNÍ PÉČE
 2. podpora při realizaci plánu pedagogické podpory
 3. dlouhodobá i krátkodobá SPP péče za účelem naplňování podpůrných opatření
 4. pomoc při vytváření IVP, plánů pedagogické podpory vzhledem k SVP žáků
 5. průběžné vyhodnocování účinnosti PO
 6. úpravy školního prostředí
 7. konzultace pro pedagogy, kteří pracují se žáky se zdravotním oslabením a SVP
 8. konzultace pro rodiče
 9. konzultace s příslušným ŠPZ (OPPP,SPC)

III. METODICKÉ, KOORDINAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ

 1. metodická pomoc pedagogům a AP, kteří pracují s žákem se SVP
 2. nabídka pracovních seminářů se SPP tematikou (v rámci MAP rozvoje školství na Jesenicku)
 3. kooperace s pedagogy školy zajišťujícími pedagogické intervence a podpory
 4. koordinace a metodické vedení AP ve škole
 5. instruktáže SPP forem práce, speciálních pomůcek a jejich zavádění do výuky

Informace ze školního poradenského pracoviště

Test zobrazení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis,…