ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Informace k volbě střední školy a přij. řízení na střední školy

Vážení rodiče! Následující text obsahuje přehled aktivit pro žáky 9. roč. spolu s novinkami a termíny, které jsou platné pro školní rok 2022/2023. Informace budou průběžně aktualizovány, pokud nastanou nějaké změny (např. v souvislosti s epidem. situací a možnými nařízeními).

Základní informace k volbě střední školy pro žáky 9.roč. a jejich rodiče

 1. – volitelný předmět Volba povolání – program dle ŠVP ZŠ
 2. – návštěva z Úřadu práce v Jeseníku – beseda s pracovnicí IPS pro volbu povolání –  (inf. o G, SOŠ, SOU; CD s ukázkami profesí; tištěné listy s popisy jednotlivých profesí; speciální program na PC pro samoobslužné testování schopností, vloh, zájmů; možnost zkopírování materiálů; fungování Úřadu práce; aj.)

Telefon: + 420 950 121 495         Termín:   6. 12. 2022 (1. skupina), 7.12.2022 (2. skupina)

 1. Schůzka rodičů s vých. poradkyní a zástupci pozvaných středních škol: 22.11.2022konzultační den, v 18h, školní jídelna (je to v den tříd.schůzek; na tuto akci přijíždějí zástupci pozvaných středních škol a podávají informace ke svým oborům).

konzult.hodiny vých.poradkyně: pondělí, pátek: 10 – 10:45 h;  jindy  – po předchozí telefonické domluvě

 1. SCHOLARIS – přehlídka středních škol – Jeseník, termín: 3.11.2022

Žáci se v tento den mohou, nejlépe spolu s rodiči, dostavit na tuto akci. Jednotlivé školy z Olomouckého kraje zde budou mít svá stanoviště a budou poskytovat informace o svých oborech. Pozn.: Tato akce proběhne v areálu Střední odborné školy gastronomie, farmářství a služeb, U Jatek 8, Jeseník.

http://scholaservis.cz/scholaris/

 1. MŠMT určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přij.řízení do 1.ročníku u oborů vzdělávání s maturitní zkouškou: 1.termín – čtvrtek 13.4.2023, 2.termín – pátek 14.4.2023. Náhradní termíny (při nemoci …) – středa 10.5. a čtvrtek 11.5.2023. Jednotná zkouška (zajišťuje Cermat) se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a oboru Matematika a její aplikace. Cermat odešle výsledky středním školám do 28.4. a ředitelé stř.škol jsou povinni do 2 prac.dnů od předání výsledků zveřejnit seznam přijatých uchazečů – v anonymizované podobě.

U oborů, kde se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22.4. do 30.4.2023.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 1. Pozor!!! Součástí přij.řízení na některých školách je talentová zkouška. Proto se včas s dětmi raďte o výběru školy, abyste nezmeškali odevzdání přihlášky! Uchazeč musí podat přihlášku, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2022. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění) budou konány v pracovních dnech od 2.1. do 15.1.2023, na konzervatoři od 15. do 31.1.2023, gymnázia se sportovní přípravou od 2.1. do 15.2.2023 – dny konání stanoví ředitel školy. Uchazeč, který nebude přijat do oboru vzdělání s talent.zkouškou, má i nadále možnost podat do 1.března 2022 přihlášky do jiných oborů. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. (Obory – např. konzervatoř, propag.výtvarnictví a propag.grafika, tvarování prům.výrobků- průmysl.design, návrhářství oděvů, restaurátorství, zubní technik, zlatník a klenotník, užitá malba, tvorba a vzorování bižuterie, výtv.zprac.skla, kosmetička-stud.obor, sklář, maskér, konstrukce a tvorba nábytku, gymnázium se sportovní přípravou aj.!)

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (v 1.kole); pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

 1. Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení? Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky. K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 2. Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení? V letošním roce je opět stanoven tento způsob podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení: uchazeči (jejich zákonní zástupci) podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy. (Posílá se doporučeně, aby byl doklad o odeslání! Tzv. podací lístek.)
 3. Do kdy se musí přihlášky podat? Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Zákl. škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách. Naše ZŠ vytiskne žákům vyplněné přihlášky včetně prospěchu – žák dodá platné osobní údaje a vybere si SŠ!
 4. Výsledky přij.řízení: Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku tedy běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje. Výjimkou jsou 2 případy: a)  žák jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné; b) žák, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky a má záměr zápisový lístek uplatnit tam.

 1. Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 1. Žáci a jejich zákonní zástupci budou mít k dispozici tzv. ATLASY ŠKOLSTVÍ a webové stránky www.atlasskolstvi.cz, informace o školách z jiného regionu lze vyhledat i v brožurách u vých. poradkyně, na webových stránkách středních škol.
 2. Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku: zájemci si mohou nechat provést test profesní orientace. K testu je třeba písemný souhlas rodičů. Test je určen žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, např. z důvodu prospěchu aj. Poradnu lze také požádat o vydání potvrzení o poruše učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) a toto potvrzení lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.     Telefon: 584 411 829
 3. Aktuální nabídka stř.škol – letáčky – vyvěšeno na nástěnce u pavilonu 9. tř. (aktualizace po ,,Přehlídce SŠ – Scholaris, tedy od listopadu).
 4. V průběhu škol.roku budou probíhat návštěvy zástupců ze SŠ za účelem propagace a náboru budoucích žáků.
 5. Hlídejte si termíny dnů otevřených dveří (DOD) na SŠ, je možné dítě omluvit z výuky a SŠ navštívit.
 6. V průběhu školního roku mohou být žákům nabídnuty exkurze na SŠ či DOD na SŠ – dle aktuální nabídky škol; některé školy vypraví svůj autobus na svoz žáků z regionu, mohou jet i zákonní zástupci. (Např. v září 2022 – SPŠ Jeseník)
 7. Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem střední školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách) nejpozději do 31.10.2022 pro obory vzdělání s talent.zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31.1.2023. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přij.řízení.
 8. Gymnázium Jeseník opět otvírá studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou. Kmenovými sporty jsou sjezdové a běžecké lyžování, cyklistika a horolezectví; obor je přístupný i pro uchazeče provozující jiná sportovní odvětví. Žáci budou ke studiu přijímáni na základě talentové zkoušky a výsledků následných běžných přijímacích zkoušek. Přihlášky ke studiu oboru Gymnázium se sportovní přípravou je nutno podat již do konce listopadu 2022. Více informací najdete na www.gymjes.cz

Mgr. Danuše Kubová, vých.por.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit