ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Zahájení školního roku 2021/2022

Co nás čeká na začátku školního roku v souvislosti s Covid-19?

Především se budeme zase testovat antigenními testy a nosit roušky (dospělé osoby respirátory) – na základě tohoto dokumentu: Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021

Roušky bude třeba nosit ve všech společných prostorách školy, ve třídě se bez ochrany dýchacích cest obejdeme.

Pravidla pro testování žáků jsou následující:

 • Termíny pro testování jsou 1., 6., a 9. září 2021.
 • Testování není povinné pro žáky, kteří

– doloží potvrzení o očkování,

– doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, přičemž datum prvního PCR nesmí být starší 180 dnů,

– doloží potvrzení o negativním PCR testu ne starší 7 dnů,

– doloží potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 72 hodin (poslední dva je třeba absolvovat na odběrném místě).

Testování bude probíhat stejně jako v minulém školním roce, pokud by rodiče žáků z nižších ročníků chtěli své dítě doprovodit, testovací sady budou opět nachystány v dílnách.

Pokud rodiče s testováním dítěte nesouhlasí, informují třídní učitelku/třídního učitele svého dítěte a  dítě musí mít po celou dobu výuky roušku, s výjimkou doby, kdy jí nebo pije. Takové dítě rovněž nesmí uvnitř cvičit a zpívat.

Pokud by rodiče nesouhlasili ani s rouškami, ani s testováním, dítě se nemůže prezenčně vzdělávat. Je třeba se domluvit s třídní učitelkou (třídním učitelem), jak se bude dítě vzdělávat a jakým způsobem mu bude omluvena nepřítomnost ve škole.

V případě pozitivního testu budou zákonní zástupci informováni o dalším postupu:

 • potvrzení školy o pozitivním testu
 • izolaci žáka, informaci zákonným zástupcům, ti informují lékaře dítěte
 • v případě, že 2 dny před testem byl žák ve škole, izolaci žáků, kteří s ním v rámci výuky přišli do kontaktu
 • lékař dítěte vystaví žádanku na PCR test
 • v případě, že výsledek tohoto testu je negativní, všichni se vracejí do školy
 • v případě pozitivního testu zákonní zástupci bez prodlení informují školu, ta předá informace KHS, která rozhodne o dalším postupu

(Izolace žáků, kteří s pozitivně testovaným přišli do kontaktu, se fakticky týká pouze testování 9. září, v ostatních dvou případech nejsou děti 2 dny před testováním ve škole.)

Připomínám, že do školy nesmějí děti s příznaky virového onemocnění (kašel, rýma, …).

Zatím jsou naplánována pouze testování v uvedených třech termínech, další se budou provádět v závislosti na jejich výsledcích.

 

Jak bude vypadat první školní den prvňáčků?

Bohužel i tady nám vstupuje povinné testování. Bylo by sice možné je odložit na 2. září, ale to by děti musely být 1. září ve škole v rouškách. 1. září také můžeme využít přítomnosti rodičů ve škole, kteří mohou svému dítěti s testováním pomoci. Rodič může být přítomen při všech testováních svého dítěte.

Po příchodu do školy budete i s dětmi nasměrováni do místnosti, kde se děti otestují (každá třída do své), a poté se sejdeme v malé tělocvičně na slavnostním zahájení. Testování začne v 8.00, slavnostní zahájení v 8.30.

Samozřejmě i pro prvňáčky platí, že místo testování mohou předložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (očkování zatím není pro děti mladší 12 let schváleno) nebo se prokázat testem z odběrového místa (například v Edelu).

Rodiče žádáme, aby zvážili, kolik členů rodiny kromě jich samotných bude prvňáčka doprovázet, a aby ti, kdo přijdou, měli po celou dobu respirátor nebo nanoroušku.

Věřím, že stejně jako na jaře i teď všechno zvládneme.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

 

Postup při testování:

Proces samoodběru:

— Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

— Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.

— Během testování je vhodné zajistit větrání.

 

Průběh testování dodanými AG testy:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

 Genrui BioTech test:

Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

 1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

— Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

 1. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

— Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.

— Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

— Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

— Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

— Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

— Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

 1. Děti a žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 2. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 3. Vyhodnocení testu:

— Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.

— Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.

— Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit