ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Základní informace k volbě střední školy pro žáky 9.roč.a jejich rodiče
1. Základní informace pro žáky – předmět Volba povolání.
2.návštěva Úřadu práce v Jeseníku – beseda s pracovnicí IPS pro volbu povolání (Mgr. M. Suchá) – (inf. o G, SOŠ, SOU; filmy s ukázkami profesí; tištěné listy s popisy jednotlivých profesí; speciální program na PC pro samoobslužné testování schopností, vloh, zájmů; možnost zkopírování materiálů; fungování Úřadu práce; aj.)
Telefon: + 420 950 121 319 Termín: 24.10.2018
3. Schůzka rodičů s vých. poradkyní a zástupci středních škol: 20.11.2018 v 18h, školní jídelna (je to v den tříd.schůzek; na tuto akci přijíždějí zástupci pozvaných středních škol a podávají informace ke svým oborům)
konzult. hodiny vých. poradkyně: pátek 8 – 8.45h; středa 13.30 -14.30h; jindy – po předchozí telefonické domluvě
4. Přehlídka středních škol Scholaris – Jeseník, termín: 1.11.2018, ZŠ Zl.Hory – na 12,15h;
Žáci v tento den končí po 3.vyuč.hodině a mohou se, nejlépe spolu s rodiči, dostavit na tuto akci. Pokud žáci projeví zájem, může je na akci doprovodit vých.poradkyně. Jednotlivé školy (Olom.kraj) zde budou mít svá stanoviště a budou poskytovat informace o svých oborech. Pozn.: Tato akce proběhne v tělocvičně Střední odborné školy gastronomie a farmářství, U Jatek 8, v Jeseníku.
5. Pozor!!! Součástí přij.řízení na některých školách je talentová zkouška. Proto se včas s dětmi raďte o výběru školy, abyste nezmeškali odevzdání přihlášky! Uchazeč musí podat přihlášku, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, do 30. listopadu 2018.
Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019; termín pro talentové zkoušky v 1.kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15.ledna do 31.ledna 2019
Uchazeč, který nebude přijat do oboru vzdělání s talent.zkouškou, má i nadále možnost podat do 1.března 2019 přihlášky do jiných oborů. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.
(obory – např.konzervatoř, propag.výtvarnictví a propag.grafika, tvarování prům.výrobků- průmysl.design, návrhářství oděvů, restaurátorství, zubní technik, zlatník a klenotník, užitá malba, tvorba a vzorování bižuterie, výtv.zprac.skla, kosmetička-stud.obor, sklář, maskér, konstrukce a tvorba nábytku, aj.)
6. Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1.března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení; uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30.listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.
Vých.poradkyně ZŠ Zlaté Hory na základě dodaných podkladů vytiskne žákům přihlášky, které je nutné poslat doporučeně, případně osobně doručit na střední školy. Včas si také zajistěte potvrzení o zdravotní způsobilosti!
7. Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019; přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26.dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.
8. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT.
1. řádný termín – čtyřleté obory – 12.4.2019 2. řádný termín – čtyřleté obory – 15.4.2019
1. náhradní termín – 13.5.2019 2. náhradní termín – 14.5.2019
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019.
Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
9. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
10. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.
11. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku. Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1.ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. V případě, že byl uchazeč přijat ve více SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.
12. Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek? Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Ztráta zápisového lístku: Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).
13. ATLASY ŠKOLSTVÍ, které se týkají středních škol v Olomouckém kraji, budou dodány na ZŠ ihned po vytištění, pravděpodobně v listopadu. Každý žák dostane svůj atlas. Informace o školách z jiného regionu lze vyhledat na INTERNETU (www.atlasskolstvi.cz) nebo v brožurách u vých. poradkyně.
14. Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku: zájemci z řad žáků si mohou nechat provést test profesní orientace. Zákonný zástupce žáka se telefonicky či osobně domluví s poradnou, zda je testování možné, objedná termín; k testu je třeba písemný souhlas zák.zástupce. Test je určen např. žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, mají např. pochybnosti, zda by obor s maturitní zkouškou zvládli, nejsou si jisti svými vlohami, nadáním apod.
Poradnu lze také požádat o vydání zprávy, že žák má nárok na podpůrná opatření (např. při dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii aj.) a tuto zprávu lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.
Telefon: 584 411 829
15. Aktuální nabídka stř.škol – letáčky – vyvěšeno na nástěnce u 2. pavilonu.
16. V průběhu škol.roku budou probíhat návštěvy pedagogů ze SŠ za účelem prezentace studijních a učebních oborů.
17. Hlídejte si termíny dnů otevřených dveří na SŠ, je možné dítě omluvit z výuky a SŠ navštívit.
18. V průběhu školního roku budou žákům nabídnuty exkurze na SŠ – dle aktuální nabídky škol.
19. Jednotná kritéria přij.řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy) nejpozději do 31.10.2018 pro obory vzdělání s talent.zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31.1.2019. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přij.řízení.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit