ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Od 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníku povolena přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Naše škola nabízí 2 čtyřhodinové bloky v úterý a ve čtvrtek, vždy po 2 vyučovacích hodinách matematiky a českého jazyka.

Tyto vzdělávací aktivity mohou proběhnout za následujících podmínek:

– žáci budou přihlášeni nejpozději 7. 5. 2020 do 16.00; pozdější ani dodatečné přihlášení není možné;

– skupina bude mít po celou dobu stálé složení;

– při rozhodování o přihlášení svého dítěte na vzdělávací aktivity vezme jeho zákonný zástupce v úvahu zejména příslušnost dítěte nebo osoby, se kterou žije ve společné domácnosti, k rizikovým skupinám – viz čestné prohlášení;

– bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, které je rodičům zasláno společně s těmito informacemi, nebude dítěti umožněn vstup do školy, vstup do školy není povolen ani žádným doprovázejícím osobám;

– škola bude pro vstup žáků otevřena od 7.45 do 7.55, žáci se nebudou před školou shlukovat, ani na sebe navzájem čekat, totéž platí pro vnitřní prostory školy a pro odchod žáků ze školy;

– ke skříňkám budou přistupovat jednotlivě, po odložení  věcí a přezutí si ve třídě umyjí a vydezinfikují ruce, s podrobnějšími pokyny budou seznámeni na začátku výuky, pokyny budou také vyvěšeny ve třídě a na WC;

– každý žák bude na výuku vybaven 2 rouškami – v jedné přijde do školy, druhou bude mít uloženu v sáčku, bude mít u sebe rovněž sáček k uložení použité roušky;

– roušku si může žák sundat pouze ve třídě na pokyn vyučujícího, případně při jídle ve školní jídelně; roušku po sejmutí uloží do určeného sáčku;

– žáci se budou pohybovat pouze po vymezených prostorách – třída + přístupové chodby, případně školní jídelna, je zakázáno se volně pohybovat po škole;

– nedodržování stanovených hygienických pravidel může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k jeho vyřazení ze vzdělávacích aktivit.

 

Ve dnech, kdy budou žáci ve škole, se mohou stravovat ve školní jídelně. Až do konce školního roku bude k dispozici pouze jedno jídlo, výdej jídla bude upraven tak, aby vyhovoval požadavkům na ochranu zdraví. Naobědvat se bude možné pouze bezprostředně po ukončení výuky, později ani v jiné dny nebude přístup do jídelny umožněn. Jestliže máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, a platíte trvalým příkazem, vedoucí školní jídelny Vaše dítě ke stravování přihlásí. Pokud platíte jiným způsobem, musíte je přihlásit sami.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit