ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Základní informace o ochraně osobních údajů

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

 

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze:

•  na základě právního předpisu

•  na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

 

Ředitel školy zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva.

 

 

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 

•  školní matrika

•  doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

•  třídní kniha

•  záznamy z pedagogických rad

•  kniha úrazů

•  záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky

 

 

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 

•  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

•  podklady žáků pro vyšetření v PPP

•  hlášení trestných činů

•  neomluvená absence

•  údaje o zdravotní způsobilosti žáka na zotavovacích akcích

 

 

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 

•  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

•  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách

•  emailové adresy

•  fotografie za účelem propagace školy

•  zveřejnění výtvarných a obdobných prací žáků na výstavách a přehlídkách

•  záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany majetku

•  číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účely školního stravování

•  rodné číslo žáka pro potřeby úrazového pojištění

 

 

3. Podepsání informovaného souhlasu

 

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům žáků informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.

 

 

4. Práva žáků a zákonných zástupců

 

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

 

Právo na výmaz, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva se netýkají zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

 

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

 

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

5. Zabezpečení osobních údajů

 

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 

•  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu

•  nově vytvořená funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole

•  osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku

•  shromažďování pouze nezbytných osobních údajů

•  již nepotřebné údaje se budou skartovat

•  zachovávat mlčenlivost o údajích

•  neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces

•  stanoven účel a způsob provozování kamerového systému

•  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

 

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Škola jako orgán veřejné moci rozhoduje o právech a povinnostech žáků a musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů a vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

František Vrána

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit