ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Bezplatná výuka cizího jazyka – cizinci

(č. j.:  MŠMT- 33286/2013)

 

1)      Identifikační údaje právnické osoby – žadatele o dotaci

Právnická osoba: Základní škola Zlaté Hory

Sídlo:                   Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

IČ:                       64631648

Jméno, telefon a email odpovědné osoby:

Mgr. František Vrána, 584 425 340, reditel@skolazh.cz

2)      Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků

a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám       

            CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

5 070

3 755

3 755

0

1 277

38

0

 

b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami

CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

5 070

3 755

3 755

0

1 277

38

0

c) Nevyčerpané finanční prostředky – vratky odvedené právnickými osobami do rozpočtu krajského úřadu

CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

0

0

0

0

0

0

0

Vyhodnocení rozvojového programu bylo uveřejněno na webu školy.

3) Informace za JEDNOTLIVÉ ŠKOLY

a) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program

Struktura prostředků na platy (nároková složka, nenároková složka – v členění na osobní příplatek a odměny):

Celková částka na platy byla určena pouze pro jednoho pedagoga – učitele českého jazyka.

Tato částka byla vyplacena formou odměny, a to v následujících čtyřech měsících roku 2014:

květen = 2 000,- Kč

červen =   340,- Kč

září     =     85,- Kč

říjen    = 1 330,- Kč

 

CELKEM  ROČNĚ = 3 755,- Kč

Struktura prostředků na ostatní osobní náklady:  —-

Použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky a částky: —-

Místo uložení dokladů: účetní doklady jsou uloženy v kanceláři hospodářky školy

b) Průběh vzdělávání

     počet žáků:

Rok 2014

Počet žáků

leden

1

únor

1

březen

1

duben

1

květen

1

červen

1

červenec

X

srpen

X

září

1

říjen

1

listopad

1

prosinec

1

Celkový počet vzdělávaných žáků

1

  

jednotliví žáci:

Jméno

 

 

Státní příslušnost

Datum přijetí ke vzdělávání na české ZŠ

Trang Nguyen Nu Dai

Vietnam

23.11.2009

Učebnice a učební pomůcky, vzdělávací portály, se kterými bylo pracováno:

–         Český jazyk pro 6. a 7. ročník, nakladatelství Nová škola, kolektiv autorů

–         Čítanka pro 6. a 7. ročník, nakladatelství Nová škola, kolektiv autorů

–         Český jazyk 6, učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Fraus, Z.Krausová, R.Teršová

–         Malá čítanka 6, nakladatelství Tripolia, Věra Martinková

–         Český jazyk – Dokážeš to! 5–7, nakladatelství Klett, L.Janovec, M.Černá, Z.Poláková

–         Český jazyk pro cizince, učebnice a cvičebnice, nakladatelství Computer Press, M.Kostřánková, G.Šnaidaufová, K.Kopicová

Opatření přijatá v souvislosti se zařazením žákyně do výuky v dané škole a další informace související s průběhem této výuky:

Individuální přístup vyučujícího pedagoga, individuální zadávání školních a domácích úkolů, zadávání speciálních úkolů, individuální pokyny ve výuce.

Individuální výuka probíhala  dvakrát týdně v rozsahu 45 minut v odpoledních hodinách po vyučování v učebně vybavené interaktivní tabulí, PC s žákovskými výukovými programy a připojením na internet. V individuální výuce využívala paní učitelka vedle učebnic také různá doplňovací cvičení a texty a věnovala se učivu, které Trang dosud nezvládla.

Žákyně Trang byla aktivně zapojena do činnosti zájmových kroužků, Klubu čtenářů v rámci školní knihovny a do různých kolektivních akcí třídy.

Další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.):

Žákyně byla zapojována do školních aktivit v rámci projektových dnů, kde se setkávala s žáky jiných ročníků a poznávala bezpečné prostředí školy. Systematicky byly rozvíjeny její komunikativní dovednosti.

Vhodným prostředkem pro rozvoj aktivního užívání češtiny byla pro Trang účast na nejrůznějších kulturních, sportovních, soutěžních a dalších mimoškolních akcích školy, mezi něž patřila divadelní a filmová představení, předčítání literárních děl, recitační a taneční aktivity, tradiční školní besídky, komponované kulturní programy „Zlatá struna“, školní sportovní turnaje aj.

Důsledně byly také rozvíjeny její schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, plně náležet k tomuto společenství a řídit se společnými pravidly třídy.

Oba rodiče dívky školu pravidelně navštěvovali, byť domluva s nimi byla objektivně velice obtížná. Otec nerozumí česky vůbec, matka projevuje snahu o dorozumění. Důležité vzdělávací a organizační záležitosti se s rodiči řešily osobním kontaktem a důsledným vysvětlováním.

Datum vyúčtování: 7.1.2015

Zpracoval: Mgr. Hana Syptáková, Jitka Kocubová

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby: Mgr. František Vrána

Vyhodnocení programu.

Číslo rozhodnutí

MŠMT – 9886 – 11/2014

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“

Název organizace

Základní škola Zlaté Hory

Adresa organizace, email, web

Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

reditel@skolazh.cz

www.skolazh.cz

Statutární orgán

Mgr. František Vrána

Poskytnutá dotace

5 070,- Kč

Vyhodnocení programu

V rámci rozvojového programu probíhala individuální výuka dvakrát týdně v rozsahu 45 minut. V průběhu výuky byl kladen hlavní důraz na osvojení mluvnice českého jazyka (skloňování a časování), různá gramatická cvičení, rozšiřování slovní zásoby, četbu  a porozumění pojmům v oblasti naukových předmětů zeměpis, dějepis, občanská výchova a přírodopis.

Rozvojový program byl aplikován při výuce vietnamské dívky Trang částečně v šestém a sedmém ročníku ZŠ v průběhu kalendářního roku 2014.

Stěžejní oblastí programu bylo postupné budování kompetencí žákyně Trang v oblasti fonetiky, fonologie, morfologie a syntaxe českého jazyka. Při samostatné práci bylo nutné Trang systematicky podporovat a vysvětlovat jí české mluvnické pojmy a významy českých slov. V oblasti testových úloh bylo nezbytné některé otázky objasnit a navigovat dívku ke správné odpovědi.

Individuální výuka českého jazyka po vyučování byla pro Trang velkým přínosem. Na hodiny individuální výuky přicházela Trang vždy pečlivě připravená a přinášela si i pomůcky navíc (knihy, čtenářský deník). V průběhu výuky byla Trang také seznamována se základními kulturními a společenskými specifiky České republiky i středoevropského regionu.

Díky systematické individuální práci došlo u Trang k zásadnímu zlepšení pracovních výsledků, získání patřičných dovedností a dosažení schopnosti samostatně řešit zadané úkoly.

Trang je velmi snaživá a milá dívka. V třídním kolektivu je velmi oblíbená. Rodiče školu často navštěvují a zajímají se o výsledky své dcery. Velmi jim záleží na tom, aby Trang edukační proces dobře zvládla.

Realizace rozvojového programu byla pro vietnamskou žákyni Trang Nguyen Nu Dai jednoznačně velkým přínosem.