ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

EU peníze školám

Jak o tomto projektu informuje Ministerstvo školství a mládeže?

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,  jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

Primárně by měla být  finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

 

A jak jsme projekt uchopili my v naší škole?

Tento grant, v němž jsme získali 1,5 mil. Kč, realizujeme na naší škole od září 2010 do září 2012. Tedy zapojili jsme se jako jedna z prvních škol. To především proto, abychom mohli využít individuakizace – tedy dělených hodin ihned od začátku školního roku 2010, kdy jsme měli v některých třídách nepříznivé počty žáků (30).

Naše škola využila všech těchto šablon, každé však v jiné podobě, tak aby pasovala našim potřebám. Peníze jsme rozdělili na čtyři nestejné části a využíváme je následovně:

Na individualizaci jsme využili 10 hodin, díky kterým jsme mohli v početných třídách rozdělit žáky a věnovat se jim individuálněji a tím pádem efektivněji.

Druhou část z projektu jsme nasměřovali na inovaci a zkvalitnění výuky díky nově vytvořeným vzdělávacím sadám, které tvoří naši učitelé a ověřují je v rámci běžné výuky.

Třetí část je zaměřena na vzdělávání pedagogů. Zde jsme se zaměřili především na nové potřeby trhu a to na finanční gramotnost a cizí jazyky.

Poslední část financí nám slouží k vybavení školy potřebnými pomůckami, ketré využíváme pro prezentaci výše zmíněných výstupů. A že si pedagogové a žáci libují lze vidět na fotografii. 🙂