ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Projekt Modernizace výuky

Projekt „Učíme se moderně, učíme se pro život!“

 

Číslo výzvy:02
Číslo a název globálního grantu:CZ.1.07/1.1.26 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
Vyhlašovatel (ZS):Olomoucký kraj
Žadatel:Základní škola Zlaté Hory
Název projektu:Učíme se moderně, učíme se pro život!
Registrační číslo:CZ.1.07/1.1.26/02.0020
Statutární zástupce:Mgr. František Vrána, ředitel školy

 

I. Popis projektu

Projekt  „Učíme se moderně, učíme se pro život!“ je zaměřený na modernizaci a inovaci výuky přírodovědných předmětů na ZŠ ve Zlatých Horách. Cílem všech aktivit projektu je vytvoření komplexního výukového materiálu, kterým posílíme motivaci žáků naší školy ke vzdělávání v technických, přírodovědných oborech a řemeslech prostřednictvím inovace výuky zavedením moderní projektové výuky v předmětech chemie, fyzika, biologie a matematika. Zavedením nové metody výuky na naší škole bude posílena především atraktivita a názornost výuky včetně velmi potřebného propojení výuky jednotlivých témat s praxí prostřednictvím exkurzí žáků do zajímavých provozů s oblasti fyziky, chemie, přírodních věd atd. Zavedením projektové výuky a vytvořením tzv. společných projektů v přírodovědných předmětech naší školy dosáhneme rozvoje mezipředmětových vazeb mezi jednotlivými předměty a maximálního snížení izolovanosti jednotlivých předmětů. Do projektu naší školy bude zapojeno celkem 8 pedagogických pracovníků naší školy a 179 žáků školy.

 

II. Cíle projektu

Hlavním cílem našeho projektu je zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a řemeslech zavedením projektové výuky do výuky matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu (biologie). Hlavním smyslem této inovace výuky je zvýšení atraktivnosti výuky a zájmu žáků právě o tyto obory.

 

Dalším cílem našeho projektu je vytvoření souboru společných mezipředmětových projektů v předmětech MAT, FYZ, CH, PŘ. Tyto společné projekty bude vytvářet metodický tým pedagogických pracovníků naší školy, zapojených do projektu pod odborným lektorským vedením. Základním principem těchto společných projektů je v co největší míře ukázat žákům praktické využití a atraktivitu matematiky, fyziky, chemie, biologie, technických oborů a řemesel.

 

V průběhu projektu budou pedagogové naší školy vzděláni v oblasti inovace výukových metod a zavádění projektové výuky na základní škole. Naučí se vytvářet výukové materiály společných projektů a hodnotit výsledky práce žáků.

 

III. Klíčové aktivity projektu

KA 1 – Vzdělávání pedagogů v oblasti moderních výukových metod(projektová výuka) představuje období 2 měsíců od zahájení realizace projektu (09-10/2013). Hlavním předmětem klíčové aktivity je komplexní příprava našich pedagogů a celé naší školy na inovaci výuky matematiky, chemie, fyziky a přírodopisu zavedením nové metody – projektové výuky. Komplexní přípravy spočívá především v efektivním a intenzivním vzdělávání v oblasti moderní výukové metody. Pedagogové zapojeni do projektu budou absolvovat vzdělávací kurz v rozsahu 60 hod. Tento kurz bude realizovaný formou kombinovaného studia v poměru: 12 prezenčních a 48 distančních výukových hodin. Vzdělávání distanční formou bude probíhat prostřednictvím e-learningu, který bude součástí našich specifických webových stránek projektu. Prezenční výuka bude probíhat přímo na naší škole (lektor bude dojíždět na naši školu), čímž budou minimalizované časové ztráty na straně našich pedagogů a bude docházet k minimálním zásahům do výuky a chodu školy. Vzdělávání pedagogů bude probíhat v těchto třech tematických oblastech: metodika projektové výuky a její zavádění do výuky, didaktické postupy, principy a hodnocení, tvorba společných projektů zaměřených na předměty MAT, FYZ, CH, PŘ.

 

KA 2 – Tvorba společných projektů a projektových úkolů spočívá v praktické přípravě našich pedagogů na přímé zavedení projektové výuky v předmětech matematiky, fyzika, chemie a přírodopis v 4. – 9. třídě naší školy. Tým našich pedagogů bude pod odborným vedením lektora a metodika vytvářet ročníkové a meziročníkové mezipředmětové projekty. Součástí tvorby společných projektů bude vytvoření systému hodnocení daného projektu. Nosnou linií všech vytvářených projektů a projektových úkolů bude jejich atraktivita a názornost. Pedagogové se budou snažit žákům na zajímavých a vysoce atraktivním příkladech ukázat a vysvětlit propojení mezi všemi zapojenými předměty (MAT, FYZ,CH a PŘ) a využitelnost poznatků z jednoho předmětu v druhém. Pedagogové se díky společné práci při tvorbě společných projektu naučí spolupráci a odbourají „izolovanost“ svého předmětu na naší škole. Naučí se vnímat i další kolegy a předměty jako stejně důležité a významné pro rozvoj mladého člověka (žáka). Druhým pilířem společných projektů bude jejich silná vazba na praktické ukázky a příklady. Do každého společného projektu bude zařazena tematická exkurze nebo beseda s odborníkem v dané oblasti. Žáci si lépe uvědomí potřebu teoretických znalostí v praktickém životě. Celý náš projekt je založen na nosném tématu „Učíme se moderně, učíme se pro život“. Celý projekt má za úkol žákům víc tzv. otevřít oči. Naučit je vidět věci v souvislostech a nést odpovědnost za to, čím budu a jaké bude mé životní povolání. Celým projektem budeme naše žáky motivovat ke vzdělávání v oborech, ve kterých je silně zastoupena matematika, fyzika, chemie a biologie.

 

 

KA 3 – Implementace projektové výuky do MAT, FYZ, CH a PŘ je pro celou realizaci projektu nejzásadnější a nejvýznamnější. V této KA se ověří celý proces zavádění projektové výuky do vybraných předmětů (MAT, FYZ, CH a PŘ). V této KA se ověří přínosy projektové výuky a celého projektu směrem k žákům naší školy, kteří jsou primární cílovou skupinou našeho projektu. KA 3 je v harmonogramu plánována ve dvou pololetích školního roku. Tyto dvě pololetí, které jsou rozdělena letními prázdninami, vytváří dvě etapy pilotního zavádění a ověřování implementace projektové výuky na naší škole. Po celou dobu pilotáže se budou žáci podílet na plnění společných projektů. Podle typu společného projektu budou žáci rozděleni do skupin a společně budou v souladu se zásadami projektové výuky plnit dílčí projektové úkoly tak, aby dosáhli potřebného cíle – vypracování projektu na základě hlavního zadání společného projektu. Projektové úkoly budou koncipovány tak, aby jejich plnění bylo závislé i od tematických exkurzí a besed s odborníky v daném oboru. Především tato praktická stránka projektů má za cíl oslovit žáky a učinit dosud nezajímavé předměty atraktivními. V průběhu obou etap pilotáže budou pedagogové postupně své výukové a metodické materiály podrobovat revizi. Na základě všech dílčích poznatků z pilotáže ze strany spolupracujících pedagogů, lektora a metodika budou pedagogové všechny metodické materiály upravovat tak, aby byly odstraněny případné nejasnosti a nepřesnosti. Pedagogové budou prostřednictvím webového portálu a přímých evaluačních návštěv lektora a metodika upravovat a finalizovat všechny vytvořené projektové úkoly a společné projekty. Z finančního pohledu je tato KA propojena s mzdovými náklady všech pozic zapojených do realizace KA (hlavní manažer, lektor, mentor/evaluátor, pedagogové, finanční manažer). Dále jsou v rozpočtu nastaveny náklady na jednotlivé předpokládané tematické exkurze (např. elektrárna Dukovany, meteorologická stanice Praděd, elektrárna Dlouhé stráně atd.) a související přímé náklady.

III. Harmonogram projektu

Celková délka projektu:         16 měsíců

Klíčová aktivita

2013

 
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
Vzdělávání pedagogů v oblasti moderních výukových metod (projektová výuka)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 
 
 
Tvorba společných projektů a projektových úkolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 
 
 
   
Klíčová aktivita

2014

 
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
Tvorba společných projektů a projektových úkolů

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Implementace projektové výuky do MAT, FYZ, CH a PŘ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 
 
 
                       

 

Pilotáž projektu byla úspěšně ukončena v prosinci 2014. Veškeré materiály, které pedagogové k jednotlivým společným projektům vytvořili, jsou k dispozici zde.

 

František Vrána