Granty


Granty a dotace

Zde vás budeme postupně seznamovat se zajímavými granty či dotacemi, které naše škola získala
a využila pro efektivnější a zajímavější práci s dětmi.

 

Základní škola Zlaté Hory ze zapojila i do třetí části šablon prostřednictvím následujících aktivit:

 • školní speciální pedagog
 • školní asistent
 • projektový den ve výuce
 • projektový den mimo školu

Modernizace učeben Základní školy Zlaté Hory

Hlavním cílem projektu je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury Základní školy ve Zlatých Horách pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Projekt svou realizací současně přispěje k naplnění specifického cíle 2.4. Integrovaného regionálního operačního programu, který řeší zvýšení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

Základní škola Zlaté Hory se zapojila do výzvy č. 63 prostřednictvím projektu Podpora pedagogů a žáků ZŠ Zlaté Hory II, který zahrnuje následující aktivity:

Školní asistent

 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogů zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím koučinku
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu

 

Nově tato výzva obsahuje i aktivity pro školní družiny, ze kterých jsme vybrali:

 

 • Tandemové vzdělávání v ŠD
 • Projektový den v ŠD

 

Základní škola Zlaté Hory je ve školním roce 2019/2020 partnerem školy Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie v projektu Przy granicy mieszkamy, wkrótce się spotkamy. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Překračujeme hranice. V jeho rámci se žáci učí slovíčka potřebná v každodenním životě v obou jazycích, poznávají vlastivědné i turistické zajímavosti a navazují nové kontakty. Prostřednictvím projektu jsou u žáků rozvíjeny otevřenost, pohostinnost a odvaha přijímat nové výzvy.

Polský a český jazyk se žáci učí prostřednictvím výukové platformy EduNect a své znalosti mají možnost vyzkoušet při společných výletech na Praděd, na zámek Mošna, na lyže do Zielence a do Energylandie.

Sport pro všechny

Název projektu CZ / Název projektu PL

Sport pro všechny / Sport dla wszystkich

 

Anotace projektu CZ/PL

Projekt Sport pro všechny je zaměřený na vzájemnou spolupráci základních škol při společné přípravě a realizaci nejrůznějších sportovních a volnočasových aktivit dětí v průběhu kalendářního roku. Smyslem celého projektu je posílení vzájemné spolupráce a partnerství všech zapojených subjektů, překonávání jazykových bariér v příhraniční oblasti a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

 

Co je cílem projektu

Hlavním cílem našeho společného mikroprojektu je posílení dlouholeté spolupráce mezi partnerskými subjekty (Základní škola Zlaté Hory a Gmina Paczków). Do celého projektu jsou na území Polska zapojeny spolupracující základní školy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, al. Jana Pawła II 9, Głuchołazy a Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30 a Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 45a.  Gmina Paczków, jako partner projektu, zastřešuje zapojení těchto spolupracujících škol. Smyslem mikroprojektu je díky společnému prožívání všech plánovaných aktivit vést děti k překonávání jazykových bariér  v příhraniční oblasti, budování vzájemné sounáležitosti, úcty a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

 

Aktivity projektu

1 Turnaj ve volejbale – Paczków

První společnou akcí bude turnaj ve volejbale. Ve dvou samostatných dnech proběhnou turnaje zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Sportovní lektoři a rozhodčí jsou na CZ straně zahrnuti do rozpočtu projektu, na PL budou hrazeni z jiných finančních prostředků partnera – duben 2017.

2 Tour Zlaté Hory – Paczków

Třídenní cykloturistická tour ze Zlatých Hor do Paczkówa pro děti všech zapojených škol – červen 2017.

3 Run Rejvíz

Závody v orientačním běhu v nejkouzelnější lokalitě v Jeseníkách – na Rejvízu – září/říjen 2017.

 

4 Kopaná Paczków

Malá kopaná patří k velmi oblíbeným sportům pro všechny chlapce. Proto jsme do projektu zařadili i turnaj mladších a starších žáků v malé kopané v listopadu 2017.

5 Ski Dolní Morava 2016

Týdenní společný lyžařský kurz bude velkou odměnou pro všechny děti, zapojené do celého mikroprojektu. Areál Dolní Moravy se nachází mimo území Euroregionu Praděd. Toto zimní středisko je ale nejideálnějším místem lyžování všech věkových i výkonnostních kategorií. Celý areál nabízí kvalitní a bezpečné lyžování jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé a zkušené lyžaře. Celý areál nám zajistí i dostatečnou ubytovací kapacitu i možnost zapůjčení lyžařského vybavení pro děti. Díky projektu si děti budou moci dovolit prožít výjimečné a jedinečné zážitky. V průběhu celého pobytu na Dolní Moravě děti navštíví i unikátní Stezku v oblacích – Sky Walk – březen 2018.

 

 

František Vrána

Výzva č. 56 – Čtenářské a jazykové dovednosti

Základní škola Zlaté Hory se do výzvy č. 56 zapojila prostřednicvím dvou šablon.

Šablonu č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – budou naplňovat vyučující jazyka českého ve 3., 5., 6. a 9. ročníku.

Díky šabloně č. 4  – Zahraničnímu jazykově-vzdělávacímu pobytu pro žáky – se na konci října podívá do Anglie 44 žáků školy spolu se 4 pedagogy.

Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT             

Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí za rok 2014

(č. j.:  MŠMT- 33286/2013)

 

1)      Identifikační údaje právnické osoby – žadatele o dotaci

Právnická osoba: Základní škola Zlaté Hory

Sídlo:                   Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

IČ:                       64631648

Jméno, telefon a email odpovědné osoby:

Mgr. František Vrána, 584 425 340, reditel@skolazh.cz

 

2)      Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků

a) Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých krajským úřadem jednotlivým právnickým osobám       

            CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

5 070

3 755

3 755

0

1 277

38

0

 

b) Skutečná výše finančních prostředků použitých jednotlivými právnickými osobami

CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

5 070

3 755

3 755

0

1 277

38

0

 

 

c) Nevyčerpané finanční prostředky – vratky odvedené právnickými osobami do rozpočtu krajského úřadu

CELKEM

MP celkem

platy

OON

Odvody pojistného

Odvody FKSP

ONIV

0

0

0

0

0

0

0

Vyhodnocení rozvojového programu bylo uveřejněno na webu školy.

3) Informace za JEDNOTLIVÉ ŠKOLY

a) Informace o použitých finančních prostředcích na rozvojový program

Struktura prostředků na platy (nároková složka, nenároková složka – v členění na osobní příplatek a odměny):

Celková částka na platy byla určena pouze pro jednoho pedagoga – učitele českého jazyka.

Tato částka byla vyplacena formou odměny, a to v následujících čtyřech měsících roku 2014:

květen = 2 000,- Kč

červen =   340,- Kč

září     =     85,- Kč

říjen    = 1 330,- Kč

 

CELKEM  ROČNĚ = 3 755,- Kč

Struktura prostředků na ostatní osobní náklady:  —-

Použité prostředky na ostatní neinvestiční výdaje v členění na jednotlivé položky a částky: —-

Místo uložení dokladů: účetní doklady jsou uloženy v kanceláři hospodářky školy

b) Průběh vzdělávání

     počet žáků:

Rok 2014

Počet žáků

leden

1

únor

1

březen

1

duben

1

květen

1

červen

1

červenec

X

srpen

X

září

1

říjen

1

listopad

1

prosinec

1

Celkový počet vzdělávaných žáků

1

   

 

jednotliví žáci:

Jméno

 

 

Státní příslušnost

Datum přijetí ke vzdělávání na české ZŠ

Trang Nguyen Nu Dai

Vietnam

23.11.2009

Učebnice a učební pomůcky, vzdělávací portály, se kterými bylo pracováno:

–         Český jazyk pro 6. a 7. ročník, nakladatelství Nová škola, kolektiv autorů

–         Čítanka pro 6. a 7. ročník, nakladatelství Nová škola, kolektiv autorů

–         Český jazyk 6, učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Fraus, Z.Krausová, R.Teršová

–         Malá čítanka 6, nakladatelství Tripolia, Věra Martinková

–         Český jazyk – Dokážeš to! 5–7, nakladatelství Klett, L.Janovec, M.Černá, Z.Poláková

–         Český jazyk pro cizince, učebnice a cvičebnice, nakladatelství Computer Press, M.Kostřánková, G.Šnaidaufová, K.Kopicová

Opatření přijatá v souvislosti se zařazením žákyně do výuky v dané škole a další informace související s průběhem této výuky:

Individuální přístup vyučujícího pedagoga, individuální zadávání školních a domácích úkolů, zadávání speciálních úkolů, individuální pokyny ve výuce.

Individuální výuka probíhala  dvakrát týdně v rozsahu 45 minut v odpoledních hodinách po vyučování v učebně vybavené interaktivní tabulí, PC s žákovskými výukovými programy a připojením na internet. V individuální výuce využívala paní učitelka vedle učebnic také různá doplňovací cvičení a texty a věnovala se učivu, které Trang dosud nezvládla.

Žákyně Trang byla aktivně zapojena do činnosti zájmových kroužků, Klubu čtenářů v rámci školní knihovny a do různých kolektivních akcí třídy.

Další charakteristiky nadstandardní a efektivní péče (podpora mateřského jazyka a kultury, obohacující prostředí, spolupráce s rodiči, kooperativní metody výuky apod.):

Žákyně byla zapojována do školních aktivit v rámci projektových dnů, kde se setkávala s žáky jiných ročníků a poznávala bezpečné prostředí školy. Systematicky byly rozvíjeny její komunikativní dovednosti.

Vhodným prostředkem pro rozvoj aktivního užívání češtiny byla pro Trang účast na nejrůznějších kulturních, sportovních, soutěžních a dalších mimoškolních akcích školy, mezi něž patřila divadelní a filmová představení, předčítání literárních děl, recitační a taneční aktivity, tradiční školní besídky, komponované kulturní programy „Zlatá struna“, školní sportovní turnaje aj.

Důsledně byly také rozvíjeny její schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, plně náležet k tomuto společenství a řídit se společnými pravidly třídy.

Oba rodiče dívky školu pravidelně navštěvovali, byť domluva s nimi byla objektivně velice obtížná. Otec nerozumí česky vůbec, matka projevuje snahu o dorozumění. Důležité vzdělávací a organizační záležitosti se s rodiči řešily osobním kontaktem a důsledným vysvětlováním.

Datum vyúčtování: 7.1.2015

Zpracoval: Mgr. Hana Syptáková, Jitka Kocubová

Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby: Mgr. František Vrána

 

 

Vyhodnocení programu.

Číslo rozhodnutí

MŠMT – 9886 – 11/2014

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“

Název organizace

Základní škola Zlaté Hory

Adresa organizace, email, web

Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

reditel@skolazh.cz

www.skolazh.cz

Statutární orgán

Mgr. František Vrána

Poskytnutá dotace

5 070,- Kč

 

 

 

Vyhodnocení programu

V rámci rozvojového programu probíhala individuální výuka dvakrát týdně v rozsahu 45 minut. V průběhu výuky byl kladen hlavní důraz na osvojení mluvnice českého jazyka (skloňování a časování), různá gramatická cvičení, rozšiřování slovní zásoby, četbu  a porozumění pojmům v oblasti naukových předmětů zeměpis, dějepis, občanská výchova a přírodopis.

Rozvojový program byl aplikován při výuce vietnamské dívky Trang částečně v šestém a sedmém ročníku ZŠ v průběhu kalendářního roku 2014.

Stěžejní oblastí programu bylo postupné budování kompetencí žákyně Trang v oblasti fonetiky, fonologie, morfologie a syntaxe českého jazyka. Při samostatné práci bylo nutné Trang systematicky podporovat a vysvětlovat jí české mluvnické pojmy a významy českých slov. V oblasti testových úloh bylo nezbytné některé otázky objasnit a navigovat dívku ke správné odpovědi.

Individuální výuka českého jazyka po vyučování byla pro Trang velkým přínosem. Na hodiny individuální výuky přicházela Trang vždy pečlivě připravená a přinášela si i pomůcky navíc (knihy, čtenářský deník). V průběhu výuky byla Trang také seznamována se základními kulturními a společenskými specifiky České republiky i středoevropského regionu.

Díky systematické individuální práci došlo u Trang k zásadnímu zlepšení pracovních výsledků, získání patřičných dovedností a dosažení schopnosti samostatně řešit zadané úkoly.

Trang je velmi snaživá a milá dívka. V třídním kolektivu je velmi oblíbená. Rodiče školu často navštěvují a zajímají se o výsledky své dcery. Velmi jim záleží na tom, aby Trang edukační proces dobře zvládla.

Realizace rozvojového programu byla pro vietnamskou žákyni Trang Nguyen Nu Dai jednoznačně velkým přínosem.

 

 

 

Datum:

7.1.2015

Jméno a podpis statutárního zástupce

 

Mgr. František Vrána

 

 

František Vrána

Projekt CZ – PL Sport bez hranic

Tento projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

se sídlem ve Vrbně pod Pradědem v rámci Operačního programu přeshraniční

spolupráce mezi Českou republikou a Polskem. 

Náplní projektu je realizace několika rozmanitých sportovních akcí určených

žákům Základní školy Zlaté Hory a partnerských základních škol z polských

měst Glucholazy a Paczków. Akce budou probíhat průběžně od října 2014

do dubna 2015 s přibližnou frekvencí 1x za měsíc a budou jednodenní.

Tyto sportovní akce budou realizovány formou turnajů v různých

sportovních odvětvích. Bude se jednat o závod v orientačním běhu smíšených

česko-polských družstev a sportovní turnaje ve florbale, halové kopané a volejbale.

Místem konání bude sportovní hala v Mikulovicích, v případě orientačního běhu

přírodní lokalita Muna v katastru obce Mikulovice. Turnajů ve florbale, halové

kopané a volejbale se zúčastní také žáci ZŠ Mikulovice. 

Jedinou vícedenní akcí v rámci projektu bude pětidenní pobytový kurz

zaměřený na výuku jízdy na sjezdových lyžích a snowboardu. Lyžařský

kurz se uskuteční v moderním zimním středisku Dolní Morava v oblasti Kralického

Sněžníku. V rámci večerních programů na kurzu budou přirozeným způsobem

odstraňovány jazykové bariéry mezi dětmi a vytvářeny vzájemné přátelské vazby,

proběhnou zábavné soutěže , taneční a pěvecké akce, bude sestavován česko-polský

slovník sportovních názvů a uskuteční se tzv. „český“ a „polský“ večer zaměřený na

historii a kulturu našich zemí.
Závěrečnou akcí projektu bude jednodenní turistická akce směřovaná do

oblasti nejvyšší hory Jeseníků Pradědu. Pěší túra bude zahájena v lázních

Karlova Studánka, odtud účastníci projdou údolím Bílé Opavy a vystoupí

na vrchol nejvyšší moravské hory Pradědu s možností výhledu z rozhledny

Praděd. Poté sejdou k horské chatě Ovčárna, kde bude připraven autobus

k odvozu dětí do svých domovů.

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi partnerskými školami, podpora

rozvoje mezilidských vztahů prostřednictvím sportovních aktivit, překonávání

jazykových bariér a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

František Vrána

Projekt Společně za úspěchem

Projekt „Společně za úspěchem“ předkládaný městem Jeseník ve spolupráci

se základními školami ORP Jeseník je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním

neúspěchem a/nebo jejich předčasným odchodem ze systému vzdělávání, na podporu a

vzdělávání učitelů a na výměnu zkušeností mezi jednotlivými základními školami.

Projekt se skládá z několika aktivit:

(1) vytvoření a realizace podpůrného programu, který každá ze zapojených ZŠ

připraví pro své žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu a/nebo předčasným

odchodem ze systému vzdělávání, a který bude zahrnovat nejrůznější aktivity 

(doučování, individuální konzultace, práci s rodiči, apod.)

(2) síťování relevantních aktérů – budou probíhat pravidelná moderovaná

setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších relevantních aktérů, zaměřená

na problematiku inkluzivního vzdělávání;

(3) strategické plánování – součástí projektu bude tvorba návrhu Lokální

strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území ORP.

Časovým vymezením projektu je školní rok 2014/2015.

 

František Vrána

Projekt Moderní učitel

Identifikační údaje a anotace projektu MODERNÍ UČITEL

 

Název projektu: Moderní učitel
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0041
Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu: doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 51
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK – IPo – Oblast podpory 1.3 – Výzva č. 51
Prioritní osa: 7.1

 

Co je projekt MODERNÍ UČITEL?

 

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 35 partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

 

Poskytovatelé podpory projektu MODERNÍ UČITEL:

 

Realizace projektu MODERNÍ UČITEL je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Anotace projektu MODERNÍ UČITEL:

 

Společný projekt PdF UP Olomouc a 35 partnerských středních a základních škol reaguje na zdůvodnění výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK, která je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. I přes velký objem mimořádným finančních podpor ze strany OP VK v oblasti vybavování škol novými informačními technologiemi a navazujícím dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP), neprojevuje se tato podpora v efektivním využívání dostupných zařízení ICT ze strany učitelů ve výuce. Učitelé využívají prostředky ICT primárně k přípravě na výuku, podstatně méně pak ve vyučování.

 

Ze všech výše uvedených důvodů a závěrů je záměrem výzvy směřovat systematickou podporu primárně do menších základních škol, které mají horší přístup k možnosti DVPP. Předkládaný projekt Moderní učitel reaguje všechny potřeby definované výzvou.

 

Cíle projektu MODERNÍ UČITEL:

 

Hlavním cílem společného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerských základních a středních škol je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

 

 

V rámci projektu bude realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé) partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A a B, v plném rozsahu podaktivit A1 – vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 – vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 – vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách

 

V rámci tohoto komplexního vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech, doplněných o faktickou podporu činnosti Metodiků ICT na školách ze strany mentorů UP, bude průřezově realizována i aktivita C. V souladu se zněním výzvy číslo 51 bude tato aktivita zaměřena především na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

 

Součástí projektu je i nákup potřebného mobilního (dotykového) zařízení, v počtu odpovídajícím maximálnímu počtu zapojených pedagogů v jednotlivých partnerských školách v obou aktivitách B2 a B3. Důležitý cíl projektu tvoří i realizace komplexního vzdělávání Metodiků ICT v rámci podaktivity A3, která bude doplněna faktickou podporou Mentorů UP v rámci realizace aktivity A2. Cílem tohoto opatření je zajištění kontinuity využívání získaných kompetencí u pedagogických pracovníků (Metodik ICT jim bude poskytovat potřebnou podporu i po skončení projektu), ale přípravě těchto pracovníků na zvládání rutinních i pokročilých zákroků při použití ICT systémů a aplikací.

 

Cílová skupina projektu MODERNÍ UČITEL:

 

Cílovými skupinami předloženého projektu „Moderní učitel“ jsou:

·         vedoucí pracovníci základních a středních škol (35 ředitelů)

·         pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (521 pedagogických pracovníků)

 

Do projektu je zapojeno celkem 35 partnerských škol s finančním příspěvkem:

·         7 středních škol

·         28 základních škol (12 základních škol s počtem žáků do 200, tj. 42,85 % ze zapojených základních škol).

 

První část cílové skupiny tvoří ředitelé partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rámci podaktivity A1, zaměřena problematiku realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace.

Druhou část cílové skupiny tvoří pedagogičtí pracovníci partnerských škol, kteří budou vzdělávání v rozsahu podaktivit B1, B2 a B3. Toto vzdělávání bude zaměřeno na problematiku pokročilého využití stávajícího ICT vybavení na školách (co už máme), problematiku využití moderních metod výuky, postavených na využití ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na pokročilá dotyková zařízení (co chceme), dále pak bude jejich vzdělávání zaměřeno na využití těchto dotykových zařízení v jednotlivých oborech a jejich předmětech (oborová didaktika).

 

V rámci této cílové skupiny budou podpořeni na pozicích Metodiků ICT pedagogové partnerských škol, kteří absolvují vzdělávání v rámci podaktivity A3. Metodici ICT budou na svých partnerských školách za podpory mentorů UP zajišťovat svým kolegům metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT do výuky jak během projektu, tak i po jeho skončení

 

Seznam partnerských škol projektu MODERNÍ UČITEL:

 

 

 

 

Webové stránky projektu MODERNÍ UČITEL – www.moderni-ucitel.upol.cz

© MODERNÍ UČITEL 2014

 

 

František Vrána

Vyhodnocení rozvojového programu

 

Číslo rozhodnutí

MŠMT-27/2013-200

Poskytovatel dotace

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám  žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2013“

Název organizace

Základní škola Zlaté Hory

Adresa organizace, email, web

Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

reditel@skolazh.cz

www.skolazh.cz

Statutární orgán

Mgr. František Vrána

Poskytnutá dotace

23 384,- Kč

 

Vyhodnocení programu

 

V rámci rozvojového programu probíhala individuální výuka dvakrát týdně v rozsahu 60 minut. V průběhu výuky byl kladen hlavní důraz na osvojení mluvnice českého jazyka (skloňování a časování), různá gramatická cvičení, rozšiřování slovní zásoby a porozumění pojmům z oblasti naukových předmětů zeměpis, dějepis, občanská výchova, přírodopis a výchova ke zdraví.

 

Realizace rozvojového programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí za rok 2013“ byla velkým přínosem.

 

 

Datum:

31.12.2013

Jméno a podpis statutárního zástupce

 

Mgr. František Vrána

……………….……………………………………………………

 

 

František Vrána

Projekt „Učíme se moderně, učíme se pro život!“

 

Číslo výzvy: 02
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.26 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
Vyhlašovatel (ZS): Olomoucký kraj
Žadatel: Základní škola Zlaté Hory
Název projektu: Učíme se moderně, učíme se pro život!
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0020
Statutární zástupce: Mgr. František Vrána, ředitel školy

 

I. Popis projektu

Projekt  „Učíme se moderně, učíme se pro život!“ je zaměřený na modernizaci a inovaci výuky přírodovědných předmětů na ZŠ ve Zlatých Horách. Cílem všech aktivit projektu je vytvoření komplexního výukového materiálu, kterým posílíme motivaci žáků naší školy ke vzdělávání v technických, přírodovědných oborech a řemeslech prostřednictvím inovace výuky zavedením moderní projektové výuky v předmětech chemie, fyzika, biologie a matematika. Zavedením nové metody výuky na naší škole bude posílena především atraktivita a názornost výuky včetně velmi potřebného propojení výuky jednotlivých témat s praxí prostřednictvím exkurzí žáků do zajímavých provozů s oblasti fyziky, chemie, přírodních věd atd. Zavedením projektové výuky a vytvořením tzv. společných projektů v přírodovědných předmětech naší školy dosáhneme rozvoje mezipředmětových vazeb mezi jednotlivými předměty a maximálního snížení izolovanosti jednotlivých předmětů. Do projektu naší školy bude zapojeno celkem 8 pedagogických pracovníků naší školy a 179 žáků školy.

 

II. Cíle projektu

Hlavním cílem našeho projektu je zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a řemeslech zavedením projektové výuky do výuky matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu (biologie). Hlavním smyslem této inovace výuky je zvýšení atraktivnosti výuky a zájmu žáků právě o tyto obory.

 

Dalším cílem našeho projektu je vytvoření souboru společných mezipředmětových projektů v předmětech MAT, FYZ, CH, PŘ. Tyto společné projekty bude vytvářet metodický tým pedagogických pracovníků naší školy, zapojených do projektu pod odborným lektorským vedením. Základním principem těchto společných projektů je v co největší míře ukázat žákům praktické využití a atraktivitu matematiky, fyziky, chemie, biologie, technických oborů a řemesel.

 

V průběhu projektu budou pedagogové naší školy vzděláni v oblasti inovace výukových metod a zavádění projektové výuky na základní škole. Naučí se vytvářet výukové materiály společných projektů a hodnotit výsledky práce žáků.

 

III. Klíčové aktivity projektu

KA 1 – Vzdělávání pedagogů v oblasti moderních výukových metod(projektová výuka) představuje období 2 měsíců od zahájení realizace projektu (09-10/2013). Hlavním předmětem klíčové aktivity je komplexní příprava našich pedagogů a celé naší školy na inovaci výuky matematiky, chemie, fyziky a přírodopisu zavedením nové metody – projektové výuky. Komplexní přípravy spočívá především v efektivním a intenzivním vzdělávání v oblasti moderní výukové metody. Pedagogové zapojeni do projektu budou absolvovat vzdělávací kurz v rozsahu 60 hod. Tento kurz bude realizovaný formou kombinovaného studia v poměru: 12 prezenčních a 48 distančních výukových hodin. Vzdělávání distanční formou bude probíhat prostřednictvím e-learningu, který bude součástí našich specifických webových stránek projektu. Prezenční výuka bude probíhat přímo na naší škole (lektor bude dojíždět na naši školu), čímž budou minimalizované časové ztráty na straně našich pedagogů a bude docházet k minimálním zásahům do výuky a chodu školy. Vzdělávání pedagogů bude probíhat v těchto třech tematických oblastech: metodika projektové výuky a její zavádění do výuky, didaktické postupy, principy a hodnocení, tvorba společných projektů zaměřených na předměty MAT, FYZ, CH, PŘ.

 

KA 2 – Tvorba společných projektů a projektových úkolů spočívá v praktické přípravě našich pedagogů na přímé zavedení projektové výuky v předmětech matematiky, fyzika, chemie a přírodopis v 4. – 9. třídě naší školy. Tým našich pedagogů bude pod odborným vedením lektora a metodika vytvářet ročníkové a meziročníkové mezipředmětové projekty. Součástí tvorby společných projektů bude vytvoření systému hodnocení daného projektu. Nosnou linií všech vytvářených projektů a projektových úkolů bude jejich atraktivita a názornost. Pedagogové se budou snažit žákům na zajímavých a vysoce atraktivním příkladech ukázat a vysvětlit propojení mezi všemi zapojenými předměty (MAT, FYZ,CH a PŘ) a využitelnost poznatků z jednoho předmětu v druhém. Pedagogové se díky společné práci při tvorbě společných projektu naučí spolupráci a odbourají „izolovanost“ svého předmětu na naší škole. Naučí se vnímat i další kolegy a předměty jako stejně důležité a významné pro rozvoj mladého člověka (žáka). Druhým pilířem společných projektů bude jejich silná vazba na praktické ukázky a příklady. Do každého společného projektu bude zařazena tematická exkurze nebo beseda s odborníkem v dané oblasti. Žáci si lépe uvědomí potřebu teoretických znalostí v praktickém životě. Celý náš projekt je založen na nosném tématu „Učíme se moderně, učíme se pro život“. Celý projekt má za úkol žákům víc tzv. otevřít oči. Naučit je vidět věci v souvislostech a nést odpovědnost za to, čím budu a jaké bude mé životní povolání. Celým projektem budeme naše žáky motivovat ke vzdělávání v oborech, ve kterých je silně zastoupena matematika, fyzika, chemie a biologie.

 

 

KA 3 – Implementace projektové výuky do MAT, FYZ, CH a PŘ je pro celou realizaci projektu nejzásadnější a nejvýznamnější. V této KA se ověří celý proces zavádění projektové výuky do vybraných předmětů (MAT, FYZ, CH a PŘ). V této KA se ověří přínosy projektové výuky a celého projektu směrem k žákům naší školy, kteří jsou primární cílovou skupinou našeho projektu. KA 3 je v harmonogramu plánována ve dvou pololetích školního roku. Tyto dvě pololetí, které jsou rozdělena letními prázdninami, vytváří dvě etapy pilotního zavádění a ověřování implementace projektové výuky na naší škole. Po celou dobu pilotáže se budou žáci podílet na plnění společných projektů. Podle typu společného projektu budou žáci rozděleni do skupin a společně budou v souladu se zásadami projektové výuky plnit dílčí projektové úkoly tak, aby dosáhli potřebného cíle – vypracování projektu na základě hlavního zadání společného projektu. Projektové úkoly budou koncipovány tak, aby jejich plnění bylo závislé i od tematických exkurzí a besed s odborníky v daném oboru. Především tato praktická stránka projektů má za cíl oslovit žáky a učinit dosud nezajímavé předměty atraktivními. V průběhu obou etap pilotáže budou pedagogové postupně své výukové a metodické materiály podrobovat revizi. Na základě všech dílčích poznatků z pilotáže ze strany spolupracujících pedagogů, lektora a metodika budou pedagogové všechny metodické materiály upravovat tak, aby byly odstraněny případné nejasnosti a nepřesnosti. Pedagogové budou prostřednictvím webového portálu a přímých evaluačních návštěv lektora a metodika upravovat a finalizovat všechny vytvořené projektové úkoly a společné projekty. Z finančního pohledu je tato KA propojena s mzdovými náklady všech pozic zapojených do realizace KA (hlavní manažer, lektor, mentor/evaluátor, pedagogové, finanční manažer). Dále jsou v rozpočtu nastaveny náklady na jednotlivé předpokládané tematické exkurze (např. elektrárna Dukovany, meteorologická stanice Praděd, elektrárna Dlouhé stráně atd.) a související přímé náklady.

III. Harmonogram projektu

Celková délka projektu:         16 měsíců

Klíčová aktivita

2013

 
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
Vzdělávání pedagogů v oblasti moderních výukových metod (projektová výuka)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 
 
 
Tvorba společných projektů a projektových úkolů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 
 
 
     
Klíčová aktivita

2014

 
 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 
Tvorba společných projektů a projektových úkolů

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Implementace projektové výuky do MAT, FYZ, CH a PŘ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 
 
 
                                             

 

Pilotáž projektu byla úspěšně ukončena v prosinci 2014. Veškeré materiály, které pedagogové k jednotlivým společným projektům vytvořili, jsou k dispozici zde.

 

František Vrána

EU peníze školám

Naše škola se ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 zapojila do projektu EU peníze školám – EU podpora_Vzdělávání v ZŠ Zlaté Hory. V rámci realizace šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) byly vytvořeny Digitální Učební Materiály – DUMy pro následující vyučovací předměty:

Vlastivěda a Přírodověda pro 4. a 5. ročník;

Dějepis pro 6. – 9. ročník;

Občanská výchova pro 7. – 9. ročník;

Fyzika pro 6., 7. a 9. ročník;

Zeměpis pro 6. a 7. ročník (Státy);

Chemie pro 8. a 9. ročník;

Výchova ke zdraví pro 6. – 9. ročník;

Hudební výchova pro 6. a 7. ročník (Hudební nástroje).

Veškeré DUMy jsou k dispozici na adrese: zastupce@skolazh.cz.

 

Jitka Novotná

Modernizace učeben jazyků a informatiky ZŠ Zlaté Hory

Tento projekt byl zrealizován během školního roku 2010/2011 za podpory ROP Střední Morava. Jedná se o modernizaci dvou jazykových učeben a učebny informatiky pro 30 uživatelů v celkové výši 2,9 mil Kč.

 

 

Projekt byl zrealizován v následujícím harmonogramu:

1. v březnu 2010 byla podána žádost projektu

2. v září 2010 jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace

3. v květnu 2011 byla vyhlášena 3 výběrová řízení (viz Dokumentace k projektu)

4. v červenci – září 2011 proběhla realizace projektu

Výsledek tohoto projektu, který nám zefektivní výuku žáků, můžete shlédnout na fotografiích či osobně při návštěvě školy.

Jak o tomto projektu informuje Ministerstvo školství a mládeže?

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,  jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012.

Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.

Primárně by měla být  finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

 

A jak jsme projekt uchopili my v naší škole?

Tento grant, v němž jsme získali 1,5 mil. Kč, realizujeme na naší škole od září 2010 do září 2012. Tedy zapojili jsme se jako jedna z prvních škol. To především proto, abychom mohli využít individuakizace – tedy dělených hodin ihned od začátku školního roku 2010, kdy jsme měli v některých třídách nepříznivé počty žáků (30).

Naše škola využila všech těchto šablon, každé však v jiné podobě, tak aby pasovala našim potřebám. Peníze jsme rozdělili na čtyři nestejné části a využíváme je následovně:

Na individualizaci jsme využili 10 hodin, díky kterým jsme mohli v početných třídách rozdělit žáky a věnovat se jim individuálněji a tím pádem efektivněji.

Druhou část z projektu jsme nasměřovali na inovaci a zkvalitnění výuky díky nově vytvořeným vzdělávacím sadám, které tvoří naši učitelé a ověřují je v rámci běžné výuky.

Třetí část je zaměřena na vzdělávání pedagogů. Zde jsme se zaměřili především na nové potřeby trhu a to na finanční gramotnost a cizí jazyky.

Poslední část financí nám slouží k vybavení školy potřebnými pomůckami, ketré využíváme pro prezentaci výše zmíněných výstupů. A že si pedagogové a žáci libují lze vidět na fotografii. 🙂